Словник термінів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

А B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Абсолютне посилання – це частина формули, яка є адресою комірки та посилається на дану комірку незалежно від положення формули. Прикладами абсолютних посилань є: $A$1, $B$1.

Адреса комірки – місцезнаходження комірки в таблиці для подальшого звертання до даних, які в ній містяться. Приклад адреси: $A$1, B1.

Аркуш – місце для обробки даних. Аркуш Excel складається з комірок, що утворюють стовпчики та рядки. Аркуші поєднуються в книгу Microsoft Excel. Інколи аркуші Excel називають електронною таблицею

Буфер обміну (Clipboard) – частина оперативної пам’яті комп’ютера, яку Windows резервує на час своєї роботи для організації обміну текстовими та графічними даними між документами та програмними додатками.

База даних (БД) – іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області. БД можуть використовуватися одним користувачем або їх колективом через відповідні програмно-iнформацiйнi компоненти системи.

Відносне посилання на комірку - частина формули, яка є адресою комірки й посилається на дану комірку залежно від поточного положення формули. Прикладами абсолютних посилань є: A1, B1.

Видалення файлу - оголошення області, зайнятої файлом на диску, вільної для використання іншими файлами.

Виноска - структурний елемент тексту. Примітка до тексту, що знаходиться у нижній частині сторінки або наприкінці документа і забезпечується номером або іншою позначкою.

Гарнітура - об’єднання шрифтів одного малюнку, але різного розміру й накреслення.

Гарячі клавіші - різновид інтерфейсу взаємодії з комп’ютером, що являє собою натиснення клавіші (або сполучення клавіш) на клавіатурі, якому задані (запрограмовані) визначені команди (операції).

Дані – інформація, подана у вигляді, придатному для її автоматичного опрацювання засобами інформаційних технологій та може передаватися мережею передачі даних незалежно від способу її фізичного та логічного представлення.

Документ – зафіксована на матеріальному носії інформація з певними ознаками (реквізитами), що дозволяють її ідентифікувати. Документ, записаний на носії з електричною, магнітною чи оптичною природою, називається електронним.

Електронний архів – призначений для систематизації архівного зберігання електронних документів у рамках документаційного забезпечення керування.

Електронний документ – документ, у якому інформація представлена в електронно-цифровій формі.

Загальне програмне забезпечення – це частина програмного забезпечення, що представляє собою сукупність програмних засобів, розроблених поза зв'язком зі створенням автоматизованої системи.

Запит – у Microsoft Access засіб для пошуку даних за простою, складною чи складеною умовою пошуку..

Звіт в електронній формі (електронний звіт) – звіт, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити звітів.

Ім’я файла - позначення файла, що складається з власного імені і розширення. Розширення може бути відсутнім, і тоді ім'я збігається з власним ім'ям. Розширення (якщо воно є) відокремлюється від власного імені крапкою.

Інформаційна система – програмно-технічна і організаційна система надання інформаційних послуг з використанням інформаційних технологій.

Інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.

Інформація – відомості про особи, предмети, факти, події, явища та процеси, що розглядаються за їх суттю, незалежно від форми подання.

Кегль – середній розмір (висота) шрифту (поліграфічний термін).

Книга в Microsoft Excel – файл, який використовується для обробки та збереження даних. Кожна книга може складатися з кількох аркушів.

Колонтитул – структурний елемент документа. Знаходиться у верхній або нижній частині сторінки і містить деяку інформацію, що ідентифікує даний документ.

Лінійка -знаходиться у верхній або лівій частині вікна документа (горизонтальна або вертикальна лінійка). Призначена для контролю й обробки документа.

Макрос – це серія команд і функцій, що зберігається в модулі Visual Basic.

Обробка інформації – вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних.

Програмний продукт - програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові).

Програмний засіб – комп’ютерна програма, взаємопов’язана сукупність комп’ютерних програм, процедур, правил, документації та даних.

Програмне забезпечення - програмний засіб або їх взаємопов'язана сукупність.

Резервне копіювання - технологія копіювання програм і/або даних з метою підвищення надійності зберігання даних.

Системне програмне забезпечення – це комплекс програм, багато з яких постачаються разом із комп’ютером та документацією до неї. Призначено для управління роботою комп’ютера, розподілу його ресурсів, підтримки діалогу із користувачами, надання їм допомоги в обслуговуванні комп’ютера.

Список набір рядків аркуша, що містить пов’язані дані. Список може використовуватися як база даних, де рядки — це записи, а стовпчики — поля. Перший рядок списку при цьому містить назви стовпчиків (полів).

Складний аналіз даних (intelligent data analysis) – аналіз даних з активним використанням статистичних та математичних методів та алгоритмів, таких як методи оптимізації, кореляції, класифікації, генетичні алгоритми тощо, з метою отримання інформації з початкових даних, пошуку взаємозалежності даних, а також візуального подання даних.

Спеціальне програмне забезпечення – це частина програмного забезпечення, що представляє собою сукупність програм, розроблених при створенні даної автоматизованої системи.

Сховища даних – предметно-орієнтовані, інтегровані, усталені набори даних, що підтримують хронологію і здатні бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень.

Текстовий редактор - комп’ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів, а також їх перегляду на екрані, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.

Утиліти - це сервісні програми, які розширюють можливості ОС. Вони дозволяють, наприклад, перевірити інформацію у шістнадцятковому коді, яка зберігається в окремих секторах магнітних дисків; організовувати виведення на принтер текстових файлів у визначеному форматі тощо.

Упорядкування об’єктів- процедура розміщення об'єктів у заданій послідовності. Як правило, те саме, що і сортування.

Формула - сукупність значень, посилань на інші комірки, функцій і операторів, що дає можливість отримати нове вихідне значення з вхідних значень. Формули в Excel завжди починаються знаком рівності (=).

Хостинг (hosting) — послуга з надання дискового простору для фізичного розміщення інформації на сервері, який постійно знаходиться в мережі (зазвичай Інтернет). Сервер може належати або компанії-постачальнику послуги, або клієнту.

Цикл життєвий автоматизованої системи – сукупність взаємопов’язаних процесів створення та зміни стану АС від формування початкових вимог до неї до закінчення експлуатації та утилізації.

Чарунка - елемент структури електронних таблиць Excel або таблиць баз даних Access, утворений перетинанням рядка і стовпчика таблиці.

Ширина шрифту – співвідношення висоти і ширини знака шрифту.

Шрифт – це загальний графічний вигляд букву і символів, що входять в одну стилістичну й композиційну схему.

Юзер - користувач комп’ютера.

AUTOEXEC.BAT - текстовий файл, який містить команди, що автоматично виконуються системою після початкового завантаження (MS-DOS або Windows).

Backup - резервне копіювання, дублювання. Зробивши резервну копію файла, програми, диска, системи, ви можете їх відновити у випадку непрацездатності або виникненні будь-яких проблем.

CSS - Cascading Style Sheets (Каскадні таблиці стилей) — технологія опису зовнішнього вигляду Інтернет-сайту, який написаний мовою розмітки. Переважно використовується як засіб оформлення веб-сторінок у форматі HTML.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динамічної конфігурації вузла) – мережевий протокол, який дозволяє комп’ютерам автоматично отрмувати IP-адресу та інші параметри, які необхідні для роботи в мережі TCP/IP.

E-mail (mail - пошта) – електронна пошта, яка сьогодні має широке розповсюдження і вже готова повністю замінити собою звичайну, паперову пошту.

FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачі файлів. В наш час практично всі функції FTP доступні і через HTTP, але FTP все ще використовується як основний протокол для доступу до великих файлових архівів в мережі.

Gateway (шлюз) - вузол, який з’єднує мережі. При налаштуванні підключення до Інтернету необхідно правильно вказати адресу шлюза.

HTML (Hyper Text Markup Language) - мова, яку використовують для створення документів в Інтернеті.

IP-адрес (Internet Protocol Address) - унікальний ідентифікатор (адреса) пристрою (зазвичай комп’ютера), який під’єднано до локальної мережі або Інтернету.

Java – мова програмування, яка дозволяє розробляти додатки для використання в web-ресурсах. Модуль Java не інтегрується в сторінку, яка його використовує, а існує як самостійний додаток з розширенням .class, яке називають "апплет".

Keyword - ключове слово. Наприклад: слово, або фраза, яку ви вводите в форму пошуку, коли шукаєте інформацію на цікаву для вас тему.

Link – посилання на файл або документ, а також з’єднання. Рядок в HTML-документі, який вказує на будь-який інший файл, який може розміщуватись в Інтернеті, а також містить повний шлях (URL) до цього файлу.

Mirror Server ("дзеркало") - сайт, який дублює інформацію з основного сайту, наприклад, у випадку його непрацездатності. На основному сайті вказується адреса "дзеркал", і на "дзеркалах" адресу основного сайту, щоб було зрозуміло, що основний сайт і "дзеркала" пов’язані одне з одним.

News - спеціалізований протокол в Інтернеті для роботи з серверами новин і префікс, який використовується в їх адресах.

OCR (Optical Character Recognition) Оптичне розпізнавання символів - механічна або електронна конвертація зображень символів і літер в текст, який можна редагувати на комп’ютері. Переклад здійснюється програмним шляхом, після отримання зображення зі сканеру або фото.

Portal - сайт з великою кількістю інформації, об’єднує в собі декілька тем, які враховують інтереси широкої аудиторії, що забезпечує собі велику кількість відвідувачів, відомість, популярність.

Query (запит) - певним чином складений набір слів, словосполучень і службових символів, що характеризує інформацію, яку хоче знайти користувач.

Register (реєстрація) - процес створення облікового запису користувача (наприклад, для того, щоб створити поштовий ящик на поштовому сервері, вам необхідно заповнити анкету - пройти реєстрацію).

SEO (Search Engines Optimization) – комплекс робіт з метою підвищити позицію сайту в пошукових системах за будь-якими запитами користувачів, оптимізувати його для кращого відображення пошуковими системами, і відповідно отримати більшу кількість відвідувачів.

Toolbar (панель інструментів) - елемент графічного інтерфейсу користувача, який призначений для розміщення на ньому декількох інших елементів. Зазвичай являє собою горизонтальний або вертикальний прямокутник, в якому можуть бути відносно постійно розміщені такі елементи, як: кнопка, меню, поле з текстом або зображення (навіть динамічне — наприклад, годинник), контекстний список.

URL (Uniform Resource Locator) - універсальний визначник ресурсу в мережі Інтернет або, іншими словами, "глобальна" адреса документа чи іншого ресурсу в World Wide Web. Пеша частина URL вказує на протокол, а друга визначає IP-адресу або доменне ім’я, за яким розміщений необхідний ресурс.

VRML (Virtual Reality Modeling Language) Мова опису об'єктів віртуальної реальності - спеціальна мова розмітки для опису об'єктів віртуальної реальності.

Web-outsourcing (веб-аутсорсинг) - передача обслуговування сайту компанії або приватної особи сторонній організації, яка спеціалізується на цьому виді послуг. Може містити в собі як елементарне підтримання сайту в працездатному стані, так і цілий комплекс робіт по функціонуванню, розвитку і просуванню сайту.

XML (eXtensible Markup Language) – мова розмітки, фактично являє собою збірку загальних синтаксичних правил. XML — текстовий формат, який призначений для зберігання структурованих даних (замість існуючих файлів баз даних), для обміну інформацією між програмами, а також для створення на його основі більш спеціалізованих мов розмітки (наприклад, XHTML), інколи називаються словниками.

ZIP — популярний формат пакування даних і архівації файлів.